کارت خرید - BaragHost.com

Hosting Dedicado para Empresa

Hosting Dedicado para Empresa
 • Plan-Empresas 1

  • 20 GB Espacio en Disco
  • 150 GB Transferencia Mensual
  • 50 Cuentas de correo
  • Si IP Dedicada
  • 500 Correos por hora
  • Si Anti-Spam Empresa
  • Si Firewall
  • Si Autorresponders
  • Si Alias de correo
  • 1 Dominios
  • ilimitados Subdominios
  • ilimitados Base de Datos
  • Si PHP Personalizado
  • Si phpMyAdmin
  • Si CGI-BIN
  • Si MySQL
  • Si Perl
  • Si WebMail
  • Si Cpanel
 • Plan-Empresas 2

  • 25 GB Espacio en Disco
  • 250 GB Transferencia Mensual
  • 75 Cuentas de correo
  • Si IP Dedicada
  • 500 Correos por hora
  • Si Anti-Spam Empresa
  • Si Firewall
  • Si Autorresponders
  • Si Alias de correo
  • 2 Dominios
  • ilimitados Subdominios
  • ilimitados Base de Datos
  • Si PHP Personalizado
  • Si phpMyAdmin
  • Si CGI-BIN
  • Si MySQL
  • Si Perl
  • Si WebMail
  • Si Cpanel
 • Plan-Empresas 3

  • 30 GB Espacio en Disco
  • 350 GB Transferencia Mensual
  • 100 Cuentas de correo
  • Si IP Dedicada
  • 500 Correos por hora
  • Si Anti-Spam Empresa
  • Si Firewall
  • Si Autorresponders
  • Si Alias de correo
  • 3 Dominios
  • ilimitados Subdominios
  • ilimitados Base de Datos
  • Si PHP Personalizado
  • Si phpMyAdmin
  • Si CGI-BIN
  • Si MySQL
  • Si Perl
  • Si WebMail
  • Si Cpanel
 • Plan-Empresas 4

  • 25 GB Espacio en Disco
  • 300 GB Transferencia Mensual
  • 125 Cuentas de correo
  • Si IP Dedicada
  • 500 Correos por hora
  • Si Anti-Spam Empresa
  • Si Firewall
  • Si Autorresponders
  • Si Alias de correo
  • 4 Dominios
  • ilimitados Subdominios
  • ilimitados Base de Datos
  • Si PHP Personalizado
  • Si phpMyAdmin
  • Si CGI-BIN
  • Si MySQL
  • Si Perl
  • Si WebMail
  • Si Cpanel